RSS

Статут бібліотеки

            I. Загальні положення

1.1. Статут розроблений на підставі Конституції України, Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону УкраїниПро бібліотеки і бібліотечну справу”, Положення про централізовану бібліотечну систему, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 20.11.2001 № 709, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2001 року за № 1034/6225, Типових правил користування бібліотеками в Україні із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 №319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 за № 538/5729, Основ законодавства про культуру від 14 лютого 1992 року №2117-ХІІ, інших нормативно-правових актів і є документом, який регламентує діяльність комунального закладу "Охтирська районна централізована бібліотечна система”.

1.2. Статут визначає статус комунального закладу „Охтирська районна централізована бібліотечна система”, форму власності, фінансування, правові та організаційні засади діяльності.

1.3.Комунальний закладОхтирська районна  централізована бібліотечна система” (надалі КЗОхтирська РЦБС”) обєднує  бібліотеки (перелік додається) за адміністративно-територіальним принципом у єдине структурно-цілісне утворення для найбільш ефективного використання бібліотечних ресурсів району , і функціонує на основі єдиного адміністративного і методичного керівництва, штатного розпису, довідково пошукового апарату та бібліотечного фонду. Структура КЗ „Охтирська РЦБС” може змінюватися в зв’язку зі зміною поставлених завдань.

1.4. У своїй діяльності КЗ „Охтирська РЦБС” керується Конституцією України, Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Указами Президента, актами Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Міністерства культури і туризму України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та даним Статутом.

1.5. Процес діяльності та ведення діловодства КЗ „Охтирська РЦБС”  здійснюється державною мовою.

1.6. КЗ „Охтирська РЦБС”  є комунальним закладом культури, що перебуває у спільній власності територіальних громад Охтирського району.

1.7. Засновником КЗ „Охтирська РЦБС”  є  Охтирська районна  рада.

1.8. КЗ „Охтирська РЦБС” є бюджетною неприбутковою організацією .

1.9. КЗОхтирська РЦБС є юридичною особою, діє на підставі статуту, затвердженого засновником, має самостійний кошторис, самостійний баланс, круглу печатку, кутовий штамп та інші штампи.

1.10. Рішення Засновника, прийняті у відповідності до чинного законодавства, мають переважну силу порівняно з положеннями цього Статуту.

1.11. КЗ „Охтирська РЦБС”  підпорядкована та підзвітна відділу культури та туризму Охтирської районної державної адміністрації.

1.12. КЗ „Охтирська РЦБС” обслуговує населення адміністративного району через відділ обслуговування, інформаційно-бібліографічну службу, бібліотеки-філії, може здійснювати дистанційне обслуговування засобами телекомунікацій. Центральна районна бібліотека і бібліотеки-філії організовують обслуговування населення мікрорайонів, які не мають стаціонарних бібліотек, за допомогою бібліотечних пунктів і книгонош.

1.13. Даний Статут розповсюджується на усі бібліотеки-філії, що об'єднані в КЗ „Охтирська РЦБС”.

 II. Мета, завдання та  предмет (основні завдання) діяльності закладу

2.1. З метою гуманізації та інформатизації суспільства, відродження національної культури суверенної демократичної держави України і соціально-культурного розвитку Охтирського району КЗОхтирська РЦБС”:

 • виконує роль інформаційного, культурного, освітнього об’єднання публічних бібліотек району;
 • забезпечує кумуляцію документально-інформаційних ресурсів;
 • формує універсальний за складом бібліотечний фонд з урахуванням пріоритетів суверенної України;
 • з максимальною повнотою збирає краєзнавчу літературу;
 • поповнює свій фонд документами шляхом комплектування в yстановленному      порядку;
 • веде облік, науково обробляє і систематизує всі види видань, які надійшли до фонду, розкриває їх за допомогою довідково-інформаційних матеріалів та каталогів, здійснює аналітико-синтетичну обробку інформації;
 • здійснює вилучення з бібліотечних фондів документів у порядку, визначеному Міністерством культури і туризму України;
 • отримує літературу в дар;
 • забезпечує загальнодоступність до бібліотечних фондів і безплатне надання основних видів бібліотечних послуг;
 • розвиває дозвіллєві форми роботи і організує роботу клубів за інтересами, проводить прем'єри книг, читацькі конференції тощо;
 • реалізує повне й оперативне задоволення конкретних інформаційних потреб виробництва, сільського господарства, культури , мистецтва і туризму;
 • забезпечує доступ до світових інформаційних ресурсів;
 • сприяє формуванню і розвитку читацьких інтересів та запитів, веде роботу по вихованню культури читання, опановуванню бібліотечно-бібліографічними знаннями;
 • здійснює господарську діяльність, встановлює перелік платних послуг;
 • організує підвищення кваліфікації бібліотекарів району, проводить науково-практичні конференції, семінари, школи передового досвіду та ін., приймає участь у міжнародних заходах з питань бібліотечної справи;
 • впроваджує комп'ютеризацію, засоби автоматизації і механізації, НОП у практику роботи бібліотек району.

2.2. КЗ „Охтирська РЦБС” забезпечує громадянам рівні права на бібліотечне обслуговування, незалежно від їх статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних і релігійних переконань, місця проживання. Бібліотеки, які входять до складу КЗ „Охтирська РЦБС”, здійснюють свою діяльність, виходячи з особистих, соціальних та інших потреб жителів свого регіону в інформації, спілкуванні, забезпеченні своїх громадянських прав.

2.3. КЗ „Охтирська РЦБС”  – єдине структурно - цілісне утворення, головною бібліотекою якого є районна центральна бібліотека. Це головна бібліотека району, яка має відповідні відділи, формує, зберігає і організує єдиний фонд документів, визначає його структуру та здійснює розподіл між бібліотеками-філіями і відділами центральної бібліотеки, надає у користування найбільш повне зібрання документів у межах своєї території, організовує взаємовикористання бібліотечних ресурсів і надає методичну допомогу бібліотекам - філіям.

2.4. КЗОхтирська РЦБС має єдиний штат працівників, єдиний бібліотечний фонд з централізованим комплектуванням, обробкою документів і центральним документосховищем, єдиний довідково-пошуковий апарат зі зведеними каталогами (абетковим та систематичним).

 III. Права та обов’язки закладу

КЗ „Охтирська РЦБС” має право:

3.1. Визначати зміст, напрями та форми своєї діяльності.

3.2. Здійснювати господарську діяльність.

3.3. Встановлювати пільги для окремих категорій користувачів.

3.4. Визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами бібліотек, у тому числі пені за порушення термінів користування документами.

3.5. Визначати умови використання бібліотечних фондів на основі договорів з юридичними та фізичними особами.

3.6. Вилучати та реалізовувати документи із своїх фондів відповідно до нормативно – правових актів.

3.7. Здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання завдань КЗ „Охтирська РЦБС” , яка не суперечить чинному законодавству.

3.8. КЗ „Охтирська РЦБС”  має право на захист створених нею баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із чинним законодавством України.

 IV. Майно закладу

4.1. Бібліотечний фонд, майно, обладнання усіх структурних підрозділів знаходяться на балансі КЗ „Охтирська РЦБС” .

4.2. Бібліотечний фонд, будівлі, споруди, приміщення, обладнання та інше майно, що є комунальною власністю та спільною власністю територіальних громад і передане КЗОхтирська РЦБС Засновником, належить їй на праві оперативного управління.

4.3. Засновник здійснює контроль за використанням та збереженням закріпленого за КЗ „Охтирська РЦБС”  майна через уповноважений ним орган, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність.

4.4. КЗ „Охтирська РЦБС”  у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право розвивати власну матеріальну базу; користуватися майном відповідно до законодавства та цього статуту; виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та цьому статуту.

4.5. Майно КЗ „Охтирська РЦБС”  може бути надане в оренду зі згоди Засновника.

 V. Фінансові кошти

5.1. Основним джерелом фінансування КЗ „Охтирська РЦБС”  є кошти районного бюджету.

5.2. За рахунок коштів районного бюджету здійснюється фінансування,  розробка та реалізація програм розвитку бібліотечної справи; будівництво та реконструкція бібліотечних будівель, споруд, приміщень; розвиток дистанційного обслуговування засобами телекомунікацій, інших форм обслуговування жителів району, осіб з фізичними вадами; забезпечення відповідними засобами механізації та автоматизації бібліотечних процесів, розмножувальною технікою, іншим обладнанням.

5.3. Додаткове фінансування КЗОхтирська РЦБС здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, коштів, одержаних бібліотеками від господарської діяльності, надання додаткових платних послуг, пожертвувань та інших джерел, не заборонених законодавством.

5.4. Розмір коштів, що надходять з додаткових джерел фінансування, не підлягає обмеженню, ці кошти не можуть бути вилучені на кінець бюджетного року, не враховуються при визначенні обсягів бюджетного фінансування на наступний рік і використовуються виключно на здійснення основної діяльності КЗОхтирська РЦБС (придбання літератури, технічних засобів, проведення ремонтних робіт тощо).

5.5. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється через бухгалтерію КЗ „Охтирська РЦБС” або централізовану бухгалтерію відділу культури і туризму.

5.6. КЗ „Охтирська РЦБС”  в порядку, передбаченому законом, звільняється від оподаткування доходів, отриманих від надання платних послуг.

 VI. Формування і використання єдиного бібліотечного фонду КЗ „Охтирська РЦБС”

6.1. Єдиний бібліотечний фонд КЗОхтирська РЦБС є універсальним і формується на різних носіях інформації.

6.2. Комплектування бібліотечних фондів здійснюється шляхом фінансування з районного бюджету, інших джерел фінансування, шляхом документообміну, отримання в дарунок, депонування та іншого безкоштовного одержання документів.

6.3. Облік, зберігання та використання бібліотечних фондів КЗ „Охтирська РЦБС”  здійснюється відповідно до правил, затверджених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері культури, та встановлених стандартів, технічних умов, інших нормативних документів. Засновник зобов’язаний забезпечувати належні матеріально-технічні умови для зберігання та використання бібліотечних фондів.

6.4. Вилучення з бібліотечного фонду документів, у тому числі зношених, тих, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність або які мають дефекти, дублетних здійснюється у порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері культури. Вилучення документів з бібліотечних фондів за ідеологічними чи політичними ознаками недопустимо.

6.5. Користувачі КЗ „Охтирська РЦБС”  мають доступ до єдиного бібліотечного фонду через районну центральну бібліотеку або зручну для них бібліотеку-філію.

6.6. Фонд районної  центральної бібліотеки включає найбільш повний репертуар документів і баз даних. Наукова, спеціальна та особливо цінна література, що надходить у декількох або одному примірнику, найбільш важливі інформаційні та бібліографічні документи зберігаються у центральній бібліотеці.

6.7. Фонд бібліотек-філій формується з урахуванням інформаційних потреб і особливостей населення мікрорайонів.

6.8. Облік документів, що вибувають з єдиного бібліотечного фонду КЗ „Охтирська РЦБС” (складання акта, виключення з форм обліку, довідково-бібліографічного апарату), здійснює районна центральна бібліотека за поданням актів бібліотеками-філіями; зняття з балансового рахунку здійснюється бухгалтерією.

 VII. Управління закладом. Трудовий колектив (персонал)

7.1. Управління КЗОхтирська РЦБС здійснюється Засновником, відділом культури та туризму райдержадміністрації,  безпосереднє керівництво закладомдиректором, який одночасно є керівником районної центральної бібліотеки. Штатний розклад КЗ „Охтирська РЦБС”  затверджується Засновником за поданням відділу культури та туризму райдержадміністрації

7.2. Директор КЗ «Охтирська РЦБС» призначається на посаду Засновником на конкурсній основі з подальшим укладенням контракту.

7.3. Директором КЗОхтирська РЦБС може бути тільки громадянин України, що має вищу фахову освіту та досвід роботи не менше 3-х років у бібліотечній галузі.

7.4. Директор виступає від імені КЗОхтирська РЦБС на правах особистої відповідальності, представляє її в установах і організаціях, розпоряджається в межах своїх прав майном КЗОхтирська РЦБС” , видає накази в межах своєї компетенції, заключає договори, в тому числі трудові, видає доручення, користується правом розпорядження кредитами РЦБС.

7.5. Директор закладу призначає та звільняє з посад працівників КЗ „Охтирська РЦБС” .

7.6. Директор затверджує планово-виробничі показники роботи КЗОхтирська РЦБС і її підрозділів та кошторис на використання коштів , виходячи з контрольних цифр, які визначаються штатним розписом та доведені головним розпорядником коштів за погодженням із фінансовим управлінням.

7.7. Директор КЗОхтирська РЦБС забезпечує дотримання режиму робочого часу, відпочинку, правил охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарної гігієни, виробничої дисципліни в усіх структурних підрозділах КЗОхтирська РЦБС на підставі діючих нормативно-правових актів.

7.8. Директор КЗОхтирська РЦБС забезпечує підготовку і вчасне подання до відділу культури та туризму Охтирської районної державної адміністрації належної планово-звітної документації.

7.9. Директор КЗ „Охтирська РЦБС”  зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

7.10. Директор несе відповідальність перед Засновником за діяльність КЗ „Охтирська РЦБС” , забезпечує збереження майна та коштів, які знаходяться в його розпорядженні, організовує виконання кошторису доходів і видатків, несе матеріальну відповідальність за збитки, завдані РЦБС його рішеннями.

Анонси
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Теги
День Європи Бородіно Охтирські гусари просування читання День бібліотек Книжковий лабіринт права правова освіта молоді козацтво козацький край Охтирщина ввв День визволення поетичний міст скайп спілкування Всеукраїнський диктант Голодомор борьба зі СНІДом СНІД Міжнародний день інвалідів Грунська спеціальна школа-інтернат Святий Миколай арт-зустріч з композитором Джерело життя Тобою музико живу! Різдво різдвяні зустрічі жертви нацизму круглий стіл Висоцький Дякуємо що живий Крути 95-ти річчя загибелі під Крутами Кобзар Шевченківські дні Я люблю тебе життя Бібліотека йде до людей Від центру до околиць Скайп-конференція з лікарем Туберкульоз Мирне небо Про футбол Футбол бібліотечна громада Історія Охтирщини Грунська сотня Гадяцького полку Олександр Сірий молоді бібліотекарі Буковель школа молодих бібліотекарів бібліотека Всеукраїнський Деь бібліотек Сучасна бібліотека белгород досвід російські колеги бібліотечні інновації Київ бібліотечні працівники спартакіада спорт Луганськ форум громада центр громади тиждень фінансової грамотності фінанси Всеукраїнський диктант єдності Міжнародний день толерантності Толерантність жертви голодомору Виставка Грунська спецыалызована школа День захисту людей з особливими пот ВІЛ/СНІД Платон Воронько день захисника Вітчизни фотовиставка Християнське мистецтво 200-річчя Т.Г. Шевченка Соборність День Соборності Інноваційні бібліотеки Бабин Яр Голокост Міжнародний день пам’яті жертв Голо Героїка трагедії Крут практика з вирощування городніх кул ієромонах Серафим (Панкратовим) і о про кохання про материнство про цінність життя Програма «Бібіліоміст» Афганістан День вшанування учасників бойових д Code Club UA Безкоштовний клуб кодування Міжнародний день рідної мови Рідна мова Сумщина
Друзі сайту
Пошук книг
Статистика
Форма входу